Genel Kiralama Koşulları

Ana Sayfa >

Genel Kiralama Koşulları

İşbu sözleşme ile kiralayan M.N.B OTO KİRALAMA NAKLİYAT VE TİC. A.Ş bu kira sözleşmesinde tanımlanan vasıtayı (bu sözleşmede “vasıta” olarak belirtilecektir) sözleşmede adı ve adresi geçen KİRACI’ya kiralamıştır. M.N.B OTO KİRALAMA NAKLİYAT VE TİC. A.Şiş bu sözleşmede RENT GO olarak anılacaktır. KİRACI, vasıtayı bu sözleşmede belirtilen koşullara uygun olarak kullanmayı (kiralama süresi, dönüş istasyonu vs.) kira ücretini ödemeyi ve genel satış koşullarını kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Sözleşmeyi imzalamakla KİRACI şahsına ait ve şahsından kaynaklanan tüm yükümlülükleri kabul etmiş olur. KİRACI’nın sözleşme üzerinde beyan ettiği adrese yapılan tüm bildirimler geçerli sayılacaktır.

1) KİRACI vasıtayı, stepnesini, tüm lastikleri, vasıtaya ait belgeleri, aksesuar ve teçhizatı ile birlikte teslim aİdığı gibi vasıtanın kiralandığı şehirde veya sözleşmede belirtilen başka bir yerdeki RENT GO istasyonuna, belirtilen günde iade ve teslim edecektir. Bütün uzatmalar için RENT GO’ a başvuracak ve RENT GO’ın onayını alacaktır. Onay alınmaksızın yapılan uzatmalarda, KİRACI’nın aracı hukuka aykırı olarakyeddinde bulundurduğu taraflarca kabul edilmiştir. KİRACI, kiralanan araç için yol bulma cihazı (navigasyon), bebek koltuğu, kar lastiği vb. ilavehizmetler talep ettiği taktirde ilave ücretini ödemekle yükümlüdür.

2) Vasıta aşağıdaki açıklanan şekillerde kullanılmayacaktır:
a. Açık veya gizli bir gelir karşılığında yolcu veya mal taşınmasında,
b. Herhangi bir vasıta ya da treyleri itmekte veya çekmekte,
c. Gümrük mevzuatına ve diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınmasında veya diğer gayri kanuni işlerde,
d. Alkol veya uyuşturucu madde almış bir kişi veya ek sürücü olarak belirtilmeyen bir sürücü tarafından,
e. Motorlu sporlarda (yarış, sürat tayini, ralli, sağlamlık ve hız denemeleri dâhil),
f. Vasıtaya zarar verecek şekilde ve yükleme haddini aşacak yük / eşya taşınmasında,
g. Vasıtaların marka ve modelini dikkate alarak kiralama amacına uygun olmayan şekilde yer ve şartlarda (arazi, dağlık arazi, kum, bataklık, dere yatağı vs. gibi) ve amaçları dışında teknik yapılarına ve tahammül güçlerine uygun olmayan yer ve yollarda, kısaca olağan dışı ve trafik koşullarına uygun olmayan yol şartlarında.

3) Vasıtanın Kullanımı
a. Vasıtanın durumuna göre en az 1,2 veya 3 yıllık geçerli sürücü belgesine sahip KİRACI ve /veya sözleşmede belirtilen ek sürücü tarafından kullanılacaktır. Sürücünün ehliyet durumuna göre (aday sürücü vs. olması durumunda) RENT GO, KİRACI’dan ek güvence bedelleri ve/veya kiralama bedeline ek teminat bedelleri tahsil edebilecektir. KİRACI, bu durumu bildiğini ve onay verdiğini kabul ve taahhüt eder. KİRACI’nın ve/veya ek sürücünün aday sürücülüğünün iptal olması durumunda da sürücü derhal aracı iade ile yükümlüdür. Aksi halde doğacak tüm adli ve idari yaptırımlardan vs. tüm zararlardan sorumlu olacaktır.
b. Sürücü, Genel Kiralama Bilgileri ve Koşulları broşüründe belirtilen yaş sınırını geçmiş olmalıdır.
c. Vasıta, KİRACI tarafından kira başlangıcında sözleşme üzerine isim/isimleri kaydettirilen,
d. KİRACI, kiralanan vasıtayı kullanma yetkisi tanıdığı kişinin bu kontratın tüm koşullarına uymasını tamamen sağlamakla yükümlüdür. Aksi halde doğabilecek tüm sonuçlarından tamamen KİRACI sorumludur
Yukarıdaki (a) ve (b) mmaddelerinde tanımlanan sürücü ile ilgili koşullara uyan şahıslar (ek sürücü/sürücüler) tarafından da kullanılabilir.
4) KİRACI, RENT GO’ın isteği üzerine aşağıda belirtilenleri, RENT GO’ın belirlediği şartlarda ödemekle yükümlüdür:
a. Yürürlükte olan fiyat listesine göre kiralanan gün sayısı üzerinden hesaplanan kiralama bedelini,
b. KİRACI, imzasını atarak kabul ettiği seçenekli maddelerin Hasar Sorumluluk Güvencesi (CDW), Araç Süper Hasar Sorumluluk Güvencesi (SCDW), Araç Hırsızlık Güvencesi (TP), İhtiyarı Mali Mesuliyet (İMM), Ferdi Kaza güvencesi (PAI) bedellerini, mini hasar güvencesını(MI), zorunlu mali mesuliyet güvencesı(ZMM), RENT GOtarafından KİRACI’ya bedelini ödemek koşulu ile sunulacak poliçe paketlerini, kiralama sonunda ortaya çıkabilecek tek yön ücretini ve kanunen uygulanan vergileri, vasıtayı teslim aldığı yakıt seviyesinden daha düşük bir seviyede teslim etmesi durumunda eksik kalan akaryakıt bedelinin en az %30’u oranında hizmet bedeli ile birlikte akaryakıt tutarlarını,
c. KİRACI’nın araç kiralaması esnasında muafiyetli sorumluluk güvence paketini, bedelini ödeyip tercih ettiği durumda; Kiracı, RENT GO’a kira sözleşmesi boyunca meydana gelen kazaya ilişkin olarak sözleşmede ve yasal mevzuatta temin etmesi gereken evrakı (kaza tutanağı, alkol raporu vs) eksiksiz temin ederek RENT GO’a iletmesi durumunda, söz konusu kazadaki hasar ve zarar bedelinin RENT GO’ın belirleyeceği muafiyet tutarı kapsamındaki tutarını ödemekle yükümlü olacaktır. Bu bedelin üstünde kalan tutarlar ise RENT GO tarafından RENT GO in poliçesinin içeriği ve limitleri dahilinde olmak üzere genel kasko koşulları çerçevesinde değerlendirmeye alınacaktır. KİRACI’nın Süper Hasar Güvence Paketi bedelini ödeyip tercih ettiği durumda; Kiracı, Süper Hasar güvence Paketi çerçevesinde RENT GO’a söz konusu kazaya kazaya ilişkin olarak sözleşmede ve yasal mevzuatta temin etmesi gereken evrakı (kaza tutanağı, alkol raporu vs) eksiksiz temin ederek RENT GO’a iletmesi durumunda RENT GO poliçesinin içeriği ve limitleri dahilinde genel kasko koşulları çerçevesinde değerlendirmeye alınacaktır. KİRACI’nın Süper Hasar Güvence Paketi ile birlikte Mini Hasar Güvence Paketi bedelini ödeyip tercih ettiği durumda; RENT GOtarafından belirlenen belli miktarın altında kalan hasar tutarlarını KİRACI, tutanağa gerek olmaksızın RENT GO’a doğru ve eksiksiz şekilde yazılı bir beyan oluşturması sonucu RENT GO tarafından belirlenen tutarın altında kalan tutarlara ilişkin ödeme yapmayacaktır. Şayet poliçelerin kapsamına girmeyen ve/veya genel kasko koşulları uyarınca kabul edilmeyen hususların mevcudiyetinde (örneğin; KİRACI’nın alkol veya uyuşturucu kullanırken araç kullanması, kaza rapor ve tutanaklarını, alkol raporunu temin etmemesi vb.) ise söz konusu hasar bedelinin tamamı KİRACI tarafından ödenecektir.
d. KİRACI, kaza yaparsa Hasar Sorumluluk Güvencesini (CDW) kabul etmediği takdirde sorumlu olduğu miktarı, Ancak kaza durumunda, KÎRACI’ya alkol, uyuşturucu ya da başka bir nedenden dolayı (genel trafik kaidelerine uyulmaması) ceza verilmişse, RENT GO, KİRACI’dan kazadan dolayı oluşan hasarların tamir bedellerini, kazadan dolayı meydana gelen tüm masrafları tazminatıyla birlikte isteme hakkını kazanır. Kiralama başlangıcında kiralamanın yaklaşık tutarına karşılık bir ön provizyon, KİRACI’nın kredi kartından bloke edilir. KİRACI ön provizyon ile yapılan kira bedeli, hasar, zarar bedeli tahsilâtlarına itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder.
e. KİRACI’nın kirası altındaki oto çalınırsa, Araç Hırsızlık Güvencesini (TP) kabul etmediği takdirde, aracın veya donanımın bedelini güncel satın alma maliyetlerine göre ödemekle yükümlüdür.
f. Aşağıdaki hususlar güvence kapsamında girmemektedir ve güvence tarafından karşılanmamaktadır. İş bu sebepten bu hususlar KİRACI tarafından karşılanmalıdır.
• Kazaya bağlı olmaksızın lastik yarılması, jantta oluşan hasarlar
• Jant kapağı ve stepne çalınması
• Ruhsat, plaka, yangın söndürücü ve ekipmanların zarar görmesi
• Aracın anahtarının kaybı ve/veya kullanım kaynaklı olarak araç anahtarının zarar görmesi
• Güvence kapsamına girmeyen araca verilen her türlü zarar
g. Araç çalınmalarında genel kasko kuralları geçerli olup, aşırma benzeri güvence firmalarının hırsızlık olarak nitelendirmediği, kasko kapsamına dâhil edilemeyen ve güvence şirketlerinin ödeme yapmadığı durumlarda, KİRACI araç bedelini ve diğer zararları ödemeyi peşinen kabul eder.
h. RENT GO, araç içinden çalınan veya aşırıları eşyaların tazmininden sorumlu tutulamaz,
i. KİRACI, 3. şahıslara verilen Zorunlu Trafik güvencesi kapsamı dışında kalan hasar bedellerini ödemekle yükümlüdür. Ancak KİRACI, İşbu kira sözleşmesinde belirtilen İhtiyarı Mali Mesuliyet (İMM) güvence bedeli primini ödemesi halinde söz konusu hasar bedelinden (Türkiye güvence ve Reasürans Şirketleri Birliği güvence Genel Şartları dâhilinde) İMM poliçesinde kiralanan araç için belirtilen bedel kadar muaftır.
j. KİRACI, kira sözleşmesi anında prim bedelini ödediği Ferdi Kaza güvencesi kapsamındaki bedel tutarınca muaftır. Bu miktarı aşan kısımlardan KİRACI münhasıran sorumludur.
5) KİRACI, söz konusu vasıtayı hem mekanik hem de kaporta açısından sağlam ve iyi durumda teslim aldığını, vasıtada hiçbir hasar ya da kaza izi bulunmadığını kabul eder. (Kira sözleşmesi ve araç teslim formunda belirtilenler dışında) KİRACI sağlam ve iyi durumda teslim aldığı araçta, kullanım hatası nedeni ile ve / veya dikkatsizlik, tedbirsizlik nedeni ile oluşan ve trafik güvencesi kuralları kapsamında, güvence firmalarından talep ve tahsil edilemeyen her türlü mekanik, elektrik ve sair 3. kişilerin talepleri de dahil olmak üzere tüm zarar ve ziyanları, cezaları ilk talepte ödemeyi kabul ve taahhüt eder. (Örneğin, hatalı vites değiştirilmesi nedeni ile şanzıman dağılması, uyarı ışığı yandığı halde aracın kullanılmaya devam edilmesi, aracın altının vurulması suretiyle orta çıkan hasarlar, lastik ve jant gibi akşamlara zarar verilmesi, alkollü araç kullanma vb.) KİRACI’ya verilen araçta herhangi bir surette hasar meydana gelmesi halinde sürücüden 300,00 TL+KDV karşılığı hasar takip hizmet bedeli alınacaktır. Hasar Takip Hizmet Güvencesi haricinde kalan ek güvence paketlerinin satın alınmış olması, hasar takip bedelinin tahsil edilmesine engel değildir.
6) KİRACI, teslim aldığı aracın bakımlarının düzenli yapılması amacı ile aracı teslim aldığı tarihten itibaren teslim etme tarihine kadar düzenli olarak kontrollerini yapacak ve gerektiğinde bakım için teslim aldığı ofise aracı teslim edecektir. Aksi halde doğacak zararlardan KİRACI sorumlu olacaktır.
7) KİRACI tarafından kullanılan ve yukarıda belirtilen vasıta, trafik güvencesi şartları ile korunmuştur. KİRACI, kendisi, 3. şahıslar ve kiralanan araç için, hasar ve zarar muafiyeti sağlamak için, kira sözleşmesinin imza anında kendisine sunulan hırsızlık, hasar, İhtiyari Mali Mesuliyet ve ferdi kaza güvenceleri ile koruma sağlamak istediği takdirde, bunlara ait teminat prim bedellerini ayrıca ve ek olarak peşin ödemek suretiyle istifade etmek hakkına haizdir. Aksi takdirde her türlü idari cezai ve hukuki (tazminatlar, cezalar vs.) sorumluluk münhasıran KİRACI’ya ait olacaktır. Ancak KİRACI vasıtanın ya da karoserinin üst kısımlarında olan darbeler sonucu (köprü, balkon, dal ya da her nesne tarafından oluşan) meydana gelen hasar bedellerini, trafik güvencesi ve hasar güvencelerini kabul etmiş olsa dahi, ödemekle yükümlüdür. KİRACI hasar muafiyet güvencesi (hırsızlık, hasar, İhtiyari Mali Mesuliyet Güvenceleri ve Ferdi Kaza Güvencesi) kabul etmiş olmasına rağmen aşağıda belirtilen koşullarda vasıtanın zarargörmesi durumunda hasarsorumluluğunu ve buna ilişkin giderleri itiraz etmeksizin karşılamayı kabul eder:
a. Kaza anında alkollü ve / veya uyuşturucu etkisi altında ise,
b. Yasal hız sınırının aşıldığı durumlarda (kaza tespit raporunda kazanın hız nedeniyle meydana geldiğinin belirtilmesi),
c. Trafik kaza zaptının düzenlenmediği ve alkol raporunun alınmadığı durumlarda, kasıtlı kazalarda,
d. Trafik yasalarına aykırı vasıta kullanılması halinde,
e. KİRACI ve kira sözleşmesinde ek sürücü olarak belirlenen sürücü / sürücüler dışındakilerin aracı kullanması neticesinde meydana gelen kaza ve/veya hasarlarda,
f. Türkiye Güvence ve Reasürans Şirketleri Birliği kasko poliçeleri genel şartları gereğince kasko bedelinin ödenmediği hallerde ve / veya güvence şirketlerinin herhangi bir nedenle ödeme yapmadığı hallerde.
8) KİRACI ve diğer yetkili sürücüler (ek sürücü) kira süresi içerisinde kaza olması durumunda RENT GO’nun güvence şirketinin çıkarlarını korumak için aşağıdaki önlemleri yerine getirmek zorundadır:
a. İlgili kişilerin ve tanıkların isim ve adreslerini almak,
b. Çift taraflı kazalarda tarafın/tarafların ehliyet, ruhsat ve trafik güvence poliçelerinin fotokopisini, fotokopinin mümkün olmadığı durumlarda bilgilerini (sü no, verildiği il, trafik güvence poliçe numaralarını ve güvence şirketinin isim vs.) almak,
c. Sorumluluğu veya suçu kabullenmemek,
d. Yeterli güvenlik önlemlerini almadan vasıtayı terk etmemek,
e. Maddi, ölümlü ve cismani zararla sonuçlanan bir kaza vukuunda durumu derhal en yakın polis görevlilerine veya ilgili mercilere bildirmek,
f. Kaza bildirimini ve ilgili tutanak ve raporları en geç 24 saat içerisinde ilgili ofise veya en yakın RENT GO ofisine ulaştırmak.
9) RENT GO, hiçbir şekilde KİRACI tarafından vasıtada taşınan ya da bırakılan herhangi bir malın kaybından sorumlu tutulamaz. KİRACI, kiraya verenin bahsedilen türde bir kayıp ya da hasar sonucu meydana gelebilecek dava, suçlama, şikâyet ve zarardan ibra eder.
10) Vasıtanın KİRACI tarafından kullanılmadığı zamanlarda KİRACI olası kaza ya da hırsızlıkları önlemek için gerekli tedbirleri almak ve vasıtanın kapılarını kilitlemekle yükümlüdür. Vasıtanın çalınması halinde KİRACI, vasıtanın ruhsatını ve anahtarlarını iade ederek gerekli önlemleri aldığını ve ilgili emniyet makamlarına haber verdiğini kanıtladığı takdirde sorumluluktan kurtulacak ve Hırsızlık Güvencesi’nden (TP) yararlanacaktır.
11) 3.şahıslara ve araç içindeki yolculara verilen maddi zararlar, tedavi giderleri aracın zorunlu trafik güvencesi limitleriyle sınırlı olup, poliçe limitlerini aşan ve/veya maddi, manevi zararlar dâhil meydana gelecek tüm sorumluluk ve yükümlülükler KİRACI’ya aittir.
12) RENT GO vasıtanın üretimini yapmadığından, vasıtanın ya da yedek parçalarının mekanik ya da imalat hatası sonucunda meydana gelebilecek kayıplarda hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
13) KİRACI, kendisine teslim olunan aracı/araçları, ticari kazanç maksatlı olarak yorumlanabilecek bir şekilde yük veya yolcu taşıma amacı başta olmak üzere tescil ve trafik belgelerinde yazılı maksadın ve / veya bu Sözleşmeyle belirlenen kullanım amacının haricinde hiçbir maksatla kullanmayacak işbu Sözleşme kapsamında kullanımı için verildiğini; ayrıca, burada yazılı kullanım amacının dışına çıkarsa, bunun, Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolu Taşıma Kanunu dahil ilgili tüm mer’i mevzuat çerçevesinde doğuracağı her türlü sorumîulukve riskin münhasıran kendisine ait olacağını, RENT GO’a herhangi bir sebep ve surette gelebilecek tüm idari, adli ve cezai yaptırım ve sorumlulukların ve uğranılan zararların fer’ileriyle birlikte kendisine derhal rücu edilebileceğini bilmekte ve tüm bu hususları aynen kabul etmektedir.
14) KİRACI, kiralanan araçların hiçbir şekilde başka bir şahıs veya kuruluşa kiraya verilmeyeceğini, hangi neden ve koşul altında olursa olsun Kira Anlaşması ve Genel Satış Koşulları üzerinde ismi yazılı olmayan bir kişiye kullandırılmayacağım veya satılmayacağı hususlarını kabul ve taahhüt eder. Aksi durumun tespiti halinde, RENT GO’ın hasar güvenceleri geçerli olmayacak ve tüm zarar ve ziyanlar, KİRACI tarafından karşılanacaktır. Ayrıca, aracın, başka bir şahsa kiraya verildiğinin veya kullandırıldığının tespiti halinde, RENT GO’ın, ilgili araç için fatura ettiği araç kira ücretinin 3 katı kadar cezai ücret talep etme hakkı saklıdır. Söz konusu aracın başka bir kişiye satılması veya satılmaya teşebbüsü halinde, RENT GO’ın, en az araç değeri kadar bir ücreti, cezai şart talebi olarak talep ve tahsil etme hakkı saklı olacaktır. KİRACI, RENT GO’ın bu tür taleplerini, nakden ve defaten, ilk talepte karşılamayı kabul ve taahhüt eder.
15) “KİRACI’dan kaynaklı olarak aracın trafikten men edildiği ve/veya aracın trafiğe çıkışına engel olduğu, kullanımına imkan verilmeyen durumlarda kullanılmayan günlerin kazanç kaybı, aracın otoparka çekilmesi durumunda tüm otopark masrafları, adli ve idari cezalar düzenlendiği durumlarda bu cezalar, trafikten men edilmesi sebebi ile doğmuş ve doğacak tüm zararlar vs. hertürlü masraf KİRACI tarafından karşılanacaktır. Aracın otoparktan alımına ve sürecinin takibine ilişkin olarak da gerekli işlemleri RENT GO gerçekleştirecek olup, bu işlemlere ilişkin doğacak masrafları vs. ‘de KİRACI karşılayacaktır. RENT GO, bu bedelleri KİRACI’ya kiralama bedeli ile birlikte hizmet bedeli olarakfatura edecek olup, KİRACI, RENT GO’in kiralama dönemine ilişkin olarak doğmuş ve doğacak tüm zararlarını karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.
16) KİRACI, araçları Türkiye sınırları dışına çıkaramaz. Aksi halde doğmuş ve doğacak tüm zararlar KİRACI tarafından karşılanacaktır. RENT GO’ın onayı olmaksızın yurt dışına çıkarılan aracın talep edildiği halde iade edilmemesi durumunda da araç bedeli KİRACI tarafından karşılanacaktır.
17) KİRACI mal ve yolcu taşıdığı takdirde, taşınan mala veya yolcuya gelebilecek hasarlardan RENT GO sorumlu tutulamaz, sorumluluk münhasıran KİRACI’ya ve / veya sürücüsüne aittir. KİRACI’nın bu taşımayı usulsüz olarak yerine getirmesi durumunda RENT GO’a yöneltilecek her türlü idari ve adli cezalar KİRACI’ya fatura edilecektir. Buna ek olarak sözleşme konusu aracın trafikten men’ine karar verilen durumlarda da trafikten men edildiği gün süresince kiralama bedeli işletilecek olup, bu hususa ilişkin olarak da doğacak ek masraflar vs. RENT GO doğmuş ve doğacak tüm zararları KİRACI tarafından karşılanacaktır.
18) KİRACI’ya köprü, otoyol vb. geçişler için OGS, HGS vb. geçiş sistemleri tedarik edilir. Söz konusu geçişler KİRACI’ya geçiş bedeli + KDV olarak fatura edilecektir. RENT GO geçiş sistemleri ile ilgili hizmet bedeli talep etme hakkını saklı tutar.
19) RENT GO, ilgili araca kesilen trafik ceza tutanakları üzerinde yazan bedelleri ilgili kurumlara ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu bedeller kiracıya rücu edilecektir. KİRACI 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 67/1 -d ( drift atmak/ani el freni çekmek v.b.) ,23 /4 ( tescilli aracı plakasız kullanmak) , 36 /3-a – 36/3 -c ( sürücü belgesiz araç kullanmak- sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmak) , 48/5 ( alkollü araç kullanımı ), 48/8 ( uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmak), 48/9 ( alkol ve uyarıcı madde tespiti için ,teknik cihaz kullanımını engellemek) maddelerine istinaden düzenlenen trafik cezaları için erken ödeme indirimi vs. herhangi bir bedel indirimi hakkını RENTGO dan talep etmeyeceğini kabul eder. RENT GO ilgili maddelerden kaynaklanan cezalar için müşteriden ceza tutarını indirimsiz olarak tahsil edecektir. REN GO araca zarar veren ve belirtilen maddeler haricinde düzenlenen trafik cezalarına ilişkin erken ödeme indirimi vs. herhangi bir bedel indirimi hakkını KİRACI’ya sunacaktır. RENT GO her bir trafik cezası ile ilgili hizmet bedeli talep etme hakkını saklı tutar.
20) Araçlarda kullanılan yakıt markası KİRACI’nın insiyatifinde olup, yakıt hatalarından kaynaklanan arızaların masrafları KİRACI tarafından karşılanacaktır. Yakıt kaynaklı oluşan zararlarının karşılanmasıyla ilgili, Petrol şirketleri ile KİRACI muhatap ve sorumlu olacaktır. KİRACI, sözleşme konusu araçlarda kullanılan yakıt markası konusunda seçim hakkına sahipse de araçların kullanım kılavuzlarında belirtilen kalitede yakıt kullanılmaması sebebi ile doğacak hasarın giderilmesine ilişkin bedeller, KİRACI’ya ayrıca fatura edilir.
21) RENT GO tüm araçlarını yıkanmış ve temiz bir şekilde teslim etmektedir.. KİRACI araç tesliminde aracın teslim alındığı şekilde yıkanmış ve temiz olarak teslim edilmiş olması gerektiğini kabul ve taahhüt eder. RENT GO yıkanmış ve temiz olarak teslim edilmeyen araçlar için KİRACI’dan araç temizlik bedeli tahsil etme hakkını saklı tutar.
22) RENT GO Genel Kiralama Koşulları digital ortamda hazırlanmış olup KİRACI’ya mail yoluyla ulaştırılacaktır. KİRACI tarafından yazıcıdan sözleşme çıktısı talep edilmesi durumunda RENT GO hizmet bedeli talep etme hakkını saklı tutar.
23) KİRACI’nın bu sözleşmenin herhangi bir maddesine uymaması, özellikle vasıtayı kararlaştırılan tarihte teslim etmemesi halinde KİRACI, RENT GO’a bahsedilen vasıtayı nerede olursa olsun ve ön uyarıya gerek kalmadan derhal geri alma yetkisini tanır. KİRACI vasıtanın RENT GO tarafından geri alınması sırasında meydana gelebilecek hasar ve harcamaları ödemekle yükümlüdür. RENT GO, vasıtanın geri alınması sırasında vasıtada bulunan nesne veya maddelerin kaybından ya da hasarından sorumlu değildir.
24) RENT GO, herhangi bir sebep göstermeksizin kira anlaşmasını ve bu sözleşmeyi fesih edebilecektir. Bu fesih sebebi ile KİRACI her ne nam altında olursa olsun RENT GO ‘tan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. KİRACI, feshi müteakip derhal aracı RENT GO’a teslim edeceğini kabul ve taahhüt eder. Aksi halde teslim edilmeyen her gün için kiralama bedeli işletilmeye devam edecektir. Fesih bildirimini müteakip 3 gün içerisinde de aracın teslim edilmemesi halinde ise RENT GO, KİRACI hakkında TCK kapsamında emniyeti suiistimal suçunun oluşması sebebi ile resmi makamlara bildirimde bulunacaktır.
25) KİRACI, ödemeleri kredi kartı veya voucher ile yapacaktır. Ayrıca, cari hesapla çalışılan KİRACI’ lar ödemelerini fatura karşılığı belirlenen sürelerde yapacaktır. KİRACI, kira bedelinin ve sözleşme kapsamındaki diğer bedellerin ve yasal ödemelerin ödenmemesi durumunda hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın fatura tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) avans faizi oranının iki katı tutarınca temerrüt faizi ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder.
26) KİRACI, sözleşme süresi sona erdiği taktirde hiçbir ihtara gerek olmaksızın sözleşmenin sona ermiş olduğunu ve sözleşmesinin herhangi nedenle sona ermesine rağmen aracı teslim etmemesinin ceza hukuku hükümlerince suç teşkil ettiğini, aracı kira süresi dışında, KİRACI’sı ve/veya sözleşmede belirtilen Yedek Kullanıcı dışında kullanması ve/veya yasalara aykırı şekilde araç kullanması halinde, hasar ve sorumluluğu anlamında hiçbir güvence ve teminattan, yasal haktan istifade edemeyeceğini ve bu hususlar için haricen başkaca bir bildirimde bulunulmayacağını bildiğini beyan etmektedir.
27) M.N.B OTO KİRALAMA NAKLİYAT VE TİC. A.Ş ilişkin olarak gerçekleştireceği hizmet ve mal alım satımı ve diğer işlemler nedeniyle kendisine tebliğ edilecek faturaların yalnızca, Vergi Usul Kanunu uyarınca elektronik ortamda oluşturularak bildirmiş olduğu e-posta adresine gönderileceğine onay verdiğini kabul ve beyan etmektedir. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça KİRACI’ya haricen bir kâğıt fatura tebliğ edilmeyecektir. KİRACI’nın bildirmiş olduğu e-posta adresinin doğruluğuna ilişkin tüm sorumluluk KİRACI’ya aittir. E-mail adresinin hatalı bildirilmesi, kullanım dışı olması vs. durumlarında faturanın iletilememesi halinde KİRACI, RENT GO’tan her ne nam altında olursa olsun bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Bu durumda da RENT GO’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.
28) Yazılı olmadığı takdirde bu hüküm ve koşullardaki herhangi bir değişiklik ya da ek geçersizdir.
29) KİRACI, kira bedelinin ödenmemesi durumunda hakkında ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir talebinde bulunulması halinde M.N.B OTO KİRALAMA NAKLİYAT VE TİC. A.Ş’nin teminat göstermeksizin ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir kararı almaya yetkili olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.
30) KİRACI, kiralamadan kaynaklanan sözleşmesel ve yasal tüm ödemelerin kiralama başında ibraz etmiş olduğu kredi kartından çekilmesine şimdiden muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder.
31) KİRACI, RENT GO’ın defter kayıtlarının ve belgelerinin HMK madde 193 uyarınca geçerli, yeterli kanuni delil olduğunu peşinen kabul eder.
32) Bu sözleşmeden doğan ihtilafların çözümünde TRABZON Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

RentGo Giriş Yap GİRİŞ YAP
ARAÇLAR OFİSLERİMİZ KURUMSAL ARAÇ KİRALAMA KAMPANYALAR OFİSLERİMİZ HAKKIMIZDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
Müşteri Aydınlatma Metni Çerez Politikası Potansiyel Müşteri Aydınlatma Metni İlgili Kişi Başvuru Formu
İLETİŞİM

Ön ödemeli rezervasyonlar rezervasyon saatinden 24 saat evveline kadar hiçbir ücret kesintisi olmadan iptal edilebilir.

Rezervasyon saatine 24 saatten az bir zaman kalmışsa ve iptal edilmek isteniyorsa toplam kiralamanın ilk gün bedeli iade edilmez.

Bu durumda rezervasyon kira günü bir gün ise iade yapılmaz.

Bu sayfada yer alan güvenlik ve gizlilik kuralları;

1- Gizlilik

M.N.B OTO KİRALAMA VE NAK.TİC.AŞ  kullanıcılarımızın bilgilerinin güvenliği ve bütünlüğüne önem vermektedir.

2-Topladığımız Bilgiler

M.N.B OTO KİRALAMA VE NAK.TİC.AŞ,  site kullanıcılarından kişilere ait bireysel tanımlayıcı niteliği taşıyan bilgileri toplayabilir. Bu tanım kapsamına girenler: “Servis veya ürün siparişinde kullanılan online formlar ve kullanıcılardan girmeleri istenilen site bünyesindeki diğer form ve uygulamalardır.”
M.N.B OTO KİRALAMA VE NAK.TİC.AŞ,  kullanıcıların sitenin hangi sayfalarına daha çok ilgi gösterdikleri , hangi servislerin daha çok dikkat çektiğine ilişkin bilgiler gibi konularda, kullanıcılarından Web Sitesini nasıl kullandıklarına dair bilgi toplayabilir. Aynı zamanda sitenin kullanıcılar tarafından nasıl kullanıldığına dair gözlem yapabilmek adına “çerez (cookie)”ler kullanabilir. Çerez (cookie), web sunucuları tarafından kullanılan, kişisel veya dizüstü bilgisayarlara yerleştirilerek, kullanıcıların mevcut siteyi yendiden ziyaret etmesi halinde kullanıcıyı tanımlayabilmek adına kullanılan yazılım türüdür.
Kullanıcılardan toplanan bu bilgiler bireysel veya bireysel bilgiler ile alakalı bir takım başka bilgiler de olabilmektedir.

3- Toplanılan Bilgilerin Paylaşılması ve Açıklanması

M.N.B OTO KİRALAMA VE NAK.TİC.AŞ, kullanıcılarından topladığı bilgileri yukarıda bahsi geçen amaçlar için diğer güvenilir çözüm ortaklarıyla paylaşabilir. Ayrıca M.N.B OTO KİRALAMA VE NAK.TİC.AŞ  kullanıcılarımızdan topladığımız bilgilere dayanan bir takım bireysel niteliği olmayan bilgileri yatırımcılarına ve potansiyel ortaklarına açıklayabilir ve kullanıcılarından topladığı bilgileri şirket yapısındaki herhangi bir değişiklik sonucu ortaya çıkabilecek satış, devir-teslim işlemlerinde transfer edebilir.

4- Güncelleme

Bu sitede yer alan GİZLİLİK POLİTİKASI VE İLKELERİ  M.N.B OTO KİRALAMA VE NAK.TİC.AŞ  tarafından gerekli görüldüğü şartlarda değiştirilebilir. Yayımlamakta olduğumuz gizlilik ile ilgili bildiriye aykırı davranışları ve sorularınız ile ilgili lütfen info@biwatt.com.tr.tr adresine ulaşınız.